საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი
ლალი ჭელიძე –  კორესპოდენციის მართვის სამსახურის უფროსი
lchelidze@nasp.gov.ge