საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი
ლალი ჭელიძე –  კორესპონდენციის მართვის სამსახურის უფროსი;
lchelidze@nasp.gov.ge